Salgs-og leveringsbetingelser

1. Tilbud:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer mellem Jens Mogensen ApS og disses kunder, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Vilkår i købs- og salgsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af køber, finder ikke anvendelse, med mindre Jens Mogensen ApS udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at disse skal være gældende.

Tilbud, hvor en særlig acceptfrist ikke er anført, bortfalder, såfremt accept ikke er modtaget hos Jens Mogensen ApS senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2. Priser:
Alle priser er dagspriser på tilbuds-/ordrebekræftelsens dato. Der forbeholdes regulering for dokumenterede prisstigninger, i tiden fra tilbud/ordrebekræftelse til levering, som følge skatter, afgifter og ændrede valutakurser.

3. Levering:

Priser er ab lager og således ekskl. forsendelses- og leveringsomkostninger, med mindre andet er aftalt. Køber bærer risikoen for leverancen under dennes forsendelse, uanset om der er aftalt levering ab lager eller ikke.

4. Leveringstid:

Oplyst leveringstid gælder leverancer ab lager. Der tages forbehold for ekstra leveringstid for varer, der skal fremskaffes. Overskridelse af leveringstid som følge af sidstnævnte, og som ikke beror på grov forsømmelser fra sælgers side, berettiger ikke køber til at hæve kontrakten. Forsinkelse berettiger ikke køber til nogen form for forsinkelseserstatning, herunder erstatning for driftstab. Kan sælger forudse, at en aftale om en bestemt leveringstermin ikke kan opfyldes, har han pligt til straks at give køber skriftlig besked herom, med oplysning om den nye leveringstermin.

5. Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos Jens Mogensen ApS, indtil hele købesummen er betalt, inkl. renter og evt. forsendelses-/leveringsomkostninger.

6. Betaling:

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, regnet fra fakturadato, med mindre andet fremgår af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Samme betalingsbetingelser gælder del-leverancer.

Ved forsinket betaling debiteres der morarenter med 1,9 % pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

7. Reklamation og mangler:
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal der straks skriftligt reklameres, og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel, med en præcisering af, hvori manglen består. Ved fragtskader skal der straks reklameres over for fragtmanden, efter sket levering.

I indtil 1 år efter leveringstidspunktet er Jens Mogensen ApS forpligtet til at udbedre mangler, som følge af konstaterede materiale-, konstruktions- eller udførselsfejl. Sælger kan efter eget valg vederlagsfrit ombytte og/eller reparere den mangelsbehæftede vare. Ved overskridelse af anførte frister bortfalder reklamationsretten.

Ovenstående finder tilsvarende anvendelse på montagesvigt, montagefejl og andre mangler ved udført montagearbejde.
Konstateres der mangler iht. ovenstående har Jens Mogensen ApS pligt til at udbedre manglen senest inden 14 dage. Fristen forlænges i ferieperioder og ved materialemangel.

En konstateret mangel berettiger ikke til at gøre andre misligholdelses-beføjelser gældende over for Jens Mogensen ApS. Jens Mogensen ApS kan ikke gøres ansvarlig for konstaterede mangler, såfremt det ikke påviseligt skyldes materiale-, konstruktions- eller udførselsfejl. Ved reklamation senere end 1 år efter leveringstidspunktet bortfalder købers reklamationsret.

 

8. Returnering:
Såfremt kunden ønsker at returnere en vare, accepteres dette kun på følgende betingelser:
En vare kan kun returneres efter forudgående aftale.
Der tages kun standard-varer retur. Bestillinsvarer eller specialvarer tages ikke retur.
Såfremt en vare returneres, koster det 10% af varens pris.
Returnering sker for kundens regning og risiko.

9. Produktansvar:
Jens Mogensen ApS er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

Jens Mogensen ApS er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

I den udstrækning Jens Mogensen ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Jens Mogensen ApS skadesløs i samme omfang, som Jens Mogensen ApS’s ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse. Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra Jens Mogensen ApS´s side.
I tilfælde af at krav rejses mod Jens Mogensen ApS af 3. mand, er køber forpligtet til at friholde Jens Mogensen ApS for afledede krav, herunder omkostninger, som Jens Mogensen ApS påføres ved kravets fremsættelse.

10. Ansvarsbegrænsning i øvrigt:
Jens Mogensen ApS hæfter ikke for driftstab, avance-tab, tidstab eller anden indirekte tab i anledning af en aftales ikke – opfyldelse, herunder indirekte tab, opstået som følge af forsinkelse eller mangler. Det samlede erstatningsansvar kan desuden aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

11. Montage:
Montage er kun inkluderet i prisen, hvis det udtrykkeligt er oplyst.

Montagepris forudsætter følgende:
A. Lokalerne skal være ryddet og rengjort, og materialerne være ført frem til montagestedet.
B. Ved særlige krav til plan opstilling, skal gulvet være plant, med højest 3 promille ujævnheder, lige som det påhviler køber på forhånd at kontrollere, at gulvet er tilstrækkeligt solidt til den pågældende opstilling.
C. Indkørsels-forholdene til bygningerne skal være frie og uhindrede, og leverancen af komponenter skal uhindret kunne afleveres i de lokaler, hvori de skal monteres.
D. Montagen skal kunne udføres fortløbende, uden hindring af andre håndværkere.
E. Arbejdslys iht. gældende arbejdsmiljøkrav skal foreligge opfyldt – og teknisk strøm skal være ført frem til montagestedet. Temperatur i montagerummet skal være på minimum 10 ° – med mindre andet er aftalt.
F. Nødvendigt hjælpeudstyr, såsom trucks, og andet løftegrej, forudsættes vederlagsfrit stillet til rådighed for montørerne.
G. Foreligger kravene, A – F ikke opfyldt, berettiger det Jens Mogensen ApS`s montører til at standse arbejdet. Køber må betale de meromkostninger, der påløber i forbindelse hermed, i form at vente – kørepenge, overnatning og lignende udgifter.
H. Ønskes montagearbejde udført uden for sædvanlig arbejdstid, kl. 7.00 – 17.00, debiteres kunden for de dokumenterede meromkostninger med et administrationstillæg på 10 %.

12. Forhold til NLM 02:
Bestemmelserne i NLM 02 gælder i øvrigt for leverancer fra Jens Mogensen ApS, med mindre de heri nævnte bestemmelser er fraveget ved ovenstående almindelige salgsmontage- og leveringsbetingelser.

13. Forhold til AB 92
Bestemmelserne i AB 92 gælder for leverancer, bestående i montage, udført af Jens Mogensen ApS, dog kun i det omfang de herinævnte bestemmelser ikke er fraveget ved ovenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser.

Gældende fra 01.01.2018

Jens Mogensen ApS